Gesta Danorum under julgranen!

Nästan så här kommer den att se ut

Idag gick Gesta Danorum iväg till tryck. Detta är kulmen av nästan 18 månaders arbete, och vi ser mycket fram emot att se den i tryckt form. Boken kommer att ges ut på Cultura Aetatis, som i och med detta får äran att bli det första förlag att ge ut detta verk på svenska, något som har låtit vänta på sig i mer än 800 år!

Nu kommer den att komma ut innan jul, och det blir förstås en given julklapp för alla er läsare här på bloggen! Eller hur?

Det har varit ett spännande arbete, och extremt lärorikt, att arbeta så disciplinerat med en text under så lång tid för att till slut komma fram till ett professionellt resultat. Tanken är dessutom att detta bara skall vara den första i en serie böcker om europeisk mytologi och historia.

I och med detta så kommer vi att stänga ner sidan på Substac., Men ni som har varit betalande medlemmar kommer att få ett email där jag ber om er adress så att ni kan få de exemplar som vi lovade!

Vi vill tacka läsarna här på bloggen, på Substack och lyssnarna på de olika podcasts där Gesta Danorum har diskuterats.

Som ett litet smakprov så kommer här förordet.

Gesta Danorum (Danmarks krönika) består av 16 böcker, av vilka de nio första ingår i denna volym. Dessa nio första böcker inne- håller en mytologisk historia över Danmark från tiden innan Jesu födelse fram till Danmarks kristnande.

Denna historia är baserad på berättelser ur nordisk mytologi, de isländska sagorna och hjälteberättelser. På detta sätt liknar den Snorre Sturlassons Prosaiska Eddan. Det är också värt att notera att dessa båda verk är nästan exakt samtida (tidigt 1200-tal).

Författaren till detta verk, som kallas Saxo Grammaticus (eller Saxe den lärde), föddes runt 1150 på Själland, och dog antagligen cirka 1220 (vilket skulle göra honom ungefär 30 år äldre än Snorre Sturlasson, 1179–1241). Enligt hans eget förord var han son och sonson till krigsmän som tjänat Valdemar I av Danmark. Utifrån hans latin, som sägs vara mer juridiskt än kyrkligt, men allmänt ansett som mycket vackert, kan man sluta sig till att han måste ha fått sin utbildning vid något av de finaste universiteten i Europa, antagligen Paris.

Saxo var skrivare åt Danmarks ärkebiskop Absalon i Lund, och det var av honom han fick uppdraget att sammanställa en för- härligande krönika över Danmarks historia: ”Eftersom alla andra folk brukar framhäva storheten av sina dåd och glädjas över minnet av sina förfäder.”

Absalon dog dock 1201, innan verket hann avslutas; det var hans efterträdare Andreas Sunesen som till slut blev mottagare av det kompletta verket. I Absalons testamente efterskänker han Saxo en mindre skuld på två och en halv marker silver, och ber honom återlämna de två böcker han lånat från klostret på Sorø.

Vi vet inget om Saxos vidare öden, men hans verk bevarades i fyra handskrifter varav en är skriven av Saxo själv. I början av 1500-talet trycktes den första upplagan, baserad på dessa fragment, i Paris. Sedan dess har det kommit flera utgåvor på ursprungs- språket latin och givetvis på danska. Även utgåvor på engelska, franska, italienska, norska, spanska, tyska och till och med japanska har funnits, men aldrig på svenska. Detta är en märklig historisk slump, som i och med denna upplaga ställs till rätta.

Denna översättning är baserad på Frederik Winkel Horns över- sättning till danska från 1800-talet. Där den har varit otydlig har jag tagit hjälp av Oliver Eltons översättning till engelska från 1894. Målet har varit att göra detta viktiga verk tillgängligt för en svensk publik, på svenska.

Varför ska man då som svensk läsa Danmarks krönika?
För det första innehåller den många fantastiska, spännande och humoristiska berättelser. Detta i sig är ingen dålig anledning till att läsa den. Här finns bland annat originalet till Hamlet, som Shakespeare senare smyckade ut och odödliggjorde i dramat med samma namn.
För det andra finns här flera nycklar till nordisk mytologi.

Många av de berättelser som Saxo tillskriver danska kungar är baserade på nordiska gudar. Detta har klargjorts på ett övertygande sätt av bland andra Viktor Rydberg i hans Undersökningar i ger- manisk mythologi. Den kanske viktigaste nyckelbiten är berättelsen om kung Fridlev som lyckas ta sig in i en borg med hjälp av en krigslist som involverar en häst. Detta verkar vara en rest av be- rättelsen om Vanakriget, vilket bara omnämns i förbigående i andra källor. Det är dessutom sannolikt en parallell till den trojanska hästen.

För det tredje beskriver Gesta Danorum till viss del även Sverige. Saxo namnger flera kungar över inte bara Svealand och Götaland, utan även över Dalarna, Hälsingland, Härjedalen och Värmland. En läsare av Gesta Danorum på den amerikanska publicerings- plattformen Substack påpekade att det finns ortsnamn i Hälsingland som stämmer med Saxos berättelse om att Hadding slog sig ner där.

Till sist vill jag tacka alla de som har stöttat arbetet med över- sättningen. Min sambo som hjälpte till med att förbättra texten. Läsarna, i synnerhet de betalande läsarna på Substack.

En reaktion på ”Gesta Danorum under julgranen!

Kommentarer är stängda.