Klockbägare och Bandkeramiker

Den här bloggen inspirerade från början mycket av boken “The Horse, The wheel and Language” av David W. Anthony. Det var en mycket noggrann genomgång av forskningsläget när den skrevs för cirka 15 år sedan.

Illustration av relationen mellan Yamnaya och Bandkeramiker (CC BY-SA 4.0)

Det man då hade kommit underfund med var att det under senare delen av neolitikum skedde en stor migration av främst män från Yamnaya-folket som levde på den pontiska stäppen. Detta avgjorde en mycket lång och bitter konflikt inom arkeologin över var någonstans det indoeuropeiska språken hade sitt ursprung.

Det är några år sedan jag läste boken senast, men jag vill minnas att kapitlen som avhandlar vad som hände sen var ganska vaga. Det vill säga vad som hände efter att Europa hade blivit invaderat av Indoeuropéer. Detta är nyckeln till hur de olika indoeuropeiska språken i Europa uppstod, och nyckeln till hur de östliga indoeuropeiska språken, i Indien och Iran, uppstod.

Även detta har dock börjat klarna under de senaste åren, och det visar sig att den bandkeramiska kulturen (corded ware) och klockbägarkulturen (bell beaker) har en ännu viktigare roll än man tidigare har trott.

Historien, så som den nu skrivs är ungefär som följer.

När Yamnaya-folken kommer upp till dagens Tyskland så slår de sig ner där. Kanske inspirerade av den rika jordbrukskulturen där. De förökar sig där, och detta blir i sin tur ett centrum för en expansion i alla väderstreck.

Bandkeramik (CC BY-SA 3.0)

En del av dem flyttar österut, och under ett par tusen år så rör de sig i en vid båge från Baltikum, genom det Europeiska ryssland, till södra Ural, runt sitt tidigare hemland i dagens Ukraina och ner till Indien och Iran där de utgör de arier som finns beskrivna i Rig Veda. De arkeologiska bevisen för detta är mycket starka, och det finns tydliga paralleller mellan de soma-ritualer som beskrivs i Rig Veda och fynd som man har hittat i Ryssland.

En del flyttar längs de floderna ut till nordsjökusten. Där följer de kusten söderut till den iberiska halvön där de lär sig att dricka ur en ny sorts klock-formade lerkärl. Även om de antagligen även tidigare har känt till pilbågen så börjar detta nu bli deras status-vapen och de börjar låta sig begravas med tillbehör som hör bågskytte till.

Artefakter från klockbägarkulturen (CC BY-SA 3.0)

De har nu blivit helt och fullt förvandlade till klockbägar-folket, och de börjar bedriva intensiv handel längs europas nordsjökust. De intar också och Storbritannien och tar över Stone Henge från de tidigare ägarna. Deras nordligaste fäste blir Jylland, men de erövrar aldrig den skandinaviska halvön.

Skandinavien är istället föremål för en annan gren av klockbägarkulturen. Här blandar sig klockbägarfolket med de inhemska jägar-samlarna och jordbrukarna och stridsyxe- eller båtyxekulturen uppstår. Detta är grunden för alla de germanska folken.

Man vet inte exakt hur stor skillnad det var mellan klockbägarfolkets språk, och det språk som talades i den bandkeramiska kulturen. Men den var antagligen inte särskilt stor, och det kan till och med ha varit helt möjligt för dessa folk att förstå varandra utan problem. Kattegatt och Öresund verkar ha varit en mötespunkt för dessa båda kulturer, och kanske var det i detta möte som det proto-germanska språket har sitt ursprung. (Men det kan också ha varit senare under bronsåldern.)

En gren drog sig söderut till alperna och blev så småningom till de Keltiska och det Romerska folket. Italien beboddes ända fram till bronsåldern av andra folk, som inte var indoeuropeiska men som ändå var väldigt inspirerade av den grekiska kulturen.

Just det, Grekerna då? De är ju en av de mest väldokumenterade indoeuropeiska kulturerna. Hur är de besläktade med den bandkeramiska kulturen?

Dödsmask från Mykene (CC BY-SA 2.0)

Svaret är att de inte är släkt. Eller jo, de är släkt, men de är inte ättlingar till den bandkeramiska kulturen. De är istället mer direkta arvingar till Yamnaya, via den så kallade katakombkulturen. Deras migration gick direkt söderut längs svarta havets västkust ner till Grekland där de etablerade palatskulturerna. Man har tidigare noterat vissa slående likheter mellan Mykene och katakombkulturen, exv. sedvänjan att göra dödsmasker.

Så hänger det alltså ihop enligt de senaste teorierna, men ämnet är ständigt under diskussion och omprövning. Men det som kommer att hända är att detaljerna kommer att bli ännu klarare. Till exempel så behöver vi veta mer säkert var och när det germanska språken har sitt ursprung. Vi kommer att dyka djupare in i detta i senare inlägg.