Dansk bronsålder

Jag publicerade för några månader sedan ett antal inlägg med kartor över bronsålderslämningar i Sverige och Skåne. Men den kultur som gav upphov till högarna avspeglar inte dagens gränser, utan norra Tyskland och södra Norge var också del av den nordiska bronsåldern.

Därför är det extra glädjande att Danmarks motsvarighet till riksantikvarieämbetet också har gjort sina GIS data tillgängliga för nedladdning. I dessa data har jag filterat ut de lämningar som kallas för “Gravröse”. De flesta av dessa anges vara antingen från bronsåldern eller från forntiden (“oldtid”). Även de som har bestämts till forntiden kan härröra från bronsåldern, men som jag tolkar det så är tidsangivelsen mer osäker.

Danmarks bronsåldershögar

Totalt får jag drygt 2200 träffar i hela Danmark. Nästan 1400 av dessa är faktiskt lokaliserade till Bornholm, så mer än två tredjedelar av gravhögarna finns på Bornholm! Detta behöver inte betyda att två tredjedelar av befolkningen inom Danmarks nuvarande territorium bodde på Bornholm. Det behöver inte ens betyda att två tredjedelar av bronsåldershögarna anlades på Bornholm.

Jylland har varit en mycket rik jordbruksbygd ända från neolitisk tid ända fram till nu (möjligen med en nedgång i slutet av bronsåldern). Så, att det skulle ha anlagts få högar där verkar osannolikt. Troligare är att de som har bott här har brukat jorden så intensivt, och med tiden har plogat ner högarna. Bornholm däremot har haft en brokig historia av bosättning. Där den blev nästan helt avfolkad under perioder. Kanske är det därför det finns så många högar där.

Alla fynd i Danmark daterade till bronsåldern

Om man istället filtrerar på alla fynd som har daterats till bronsåldern, så ser man att Bornholms dominans försvinner. Det finns vissa tunnare områden, främst i det inre av öarna och Jylland, men mestadels är det jämnt spritt.

Nu saknar jag bara motsvarande filer över Tyska och Polska lämningar så kan vi täcka in hela det område som omfattades av nordisk bronsålder.